புதுசு

அபுதாபியில் சாலையின் குறுக்கே கடந்து சென்ற 50,595 பேர் மீது அபராதம் விதிப்பு!அமீரகத்தில் பாதசாரிகள் சாலையை கடப்பதற்கு குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஜீப்ரா கிராஸிங் என்கிற கருப்பு வெள்ளை கோடிட்ட இடங்களும் (Pedestrian crossings), சுரங்கப் பாதைகள் (Underpasses) மற்றும் நடைபாலங்கள் (Bridges) போன்ற வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் பல இடங்களில் இருபுற சாலைகளின் மத்தியில் இரும்பு வேலிகளும் அமைக்கப்பட்டு பாதசாரிகள் குறுக்குவழியில் செல்வதும் தடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

எத்தனை மாற்று வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், சட்டங்கள் தடுத்தாலும் அனுமதிக்கப்படாத இடங்களில் சாலைகளின் நடுவே ஓடிக்கடப்போரும், வேலிகளின் மீது ஏறிக்குதிப்போரும் இருக்கவே செய்கின்றனர். இதுபோல் அனுமதியில்லாத பகுதிகளில் சாலையை கடப்போர் 'ஜே வாக்கர்ஸ்' (Jay Walkers) என அழைக்கப்படுகின்றனர். இப்படி அத்துமீறிச் செல்லும் ஜே வாக்கர்ஸ் பிடிக்கப்பட்டு அபராதமும் விதிக்கப்படுகின்றனர்.

கடந்த 2017 ஆம் ஆணடில் மட்டும் அபுதாபியில் 50,595 ஜே வாக்கர்கள் பிடிபட்டு தலா 400 திர்ஹம் தண்டம் செலுத்தியுள்ளனர். இப்படி முறைகேடாக சாலையை கடக்கும் போது வாகனங்களில் அடிபட்டு இறந்தோர், கை கால்களை இழந்தோர் மற்றும் காயப்பட்டோரின் கணக்குகள் தனி.

அமீரகத்தில் சாலையை அத்துமீறி கடக்கும் நபர் மீது 400 திர்ஹம் அபராதம் விதிக்கப்படும் அதேவேளை பாதசாரிகள் ஜீப்ரா கிராஸிங்குகளில் சாலையை கடக்க முக்கியத்துவம் தராத (அகராதி பிடித்த) டிரைவர்கள் மீது 500 திர்ஹம் அபராதமும், 6 கரும்புள்ளிகளும் விதிக்கப்படுகின்றன. மேலும், ஜீப்ரா கிராஸிங் மீதே வாகனத்தை நிறுத்தும் டிரைவர்கள் மீது 400 திர்ஹமும் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.

அமீரகத்தில் 2018 பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதியன்று வெளியிடப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து வதிமீறல் அபராதங்கள், தண்டனைகள் பற்றிய முழு பட்டியல்:

Updated traffic fines as of February 1, 2018

No. Violation  Fine in Dh  Black Points  Vehicle Retention period/ day  Driving License suspension 
1 Driving under the influence of Alcohol  Decided by court  23 60 days for light vehicles 
2 Driving under the influence of drugs or brain affecting substances or any other similar items  Decided by court    60 days for light vehicles  License to be suspended for one year from the date of punishment completion
3 Causing someone’s death  Decided by court  23 60 days for light vehicles 
4 Causing a serious accident or injuries  Decided by court  23 30 days for light vehicles 
5 Running away from the traffic policeman  800 for light vehicles, 1000 for heavy vehicles 12 for light vehicles, 16 for heavy vehicles  30 days for light vehicle 
6 Nonstop when causing a small accident  500 for light vehicles/1000 for heavy vehicle  8 for light vehicles
16 for heavy vehicle  7 days for light vehicles 
7 Exceeding the maximum speed limit by more than 80 km/hour  3000 23 60 days for light vehicles 
8 Driving a vehicle without plates  3000 23 90 days for light vehicles 
9 Driving a heavy vehicle in a way that jeopardizes his or other people’s lives or their safety or security  3000     License to be suspended for one year starting from the day of license withdrawal
10 Driving a heavy vehicle in a way that may cause damages to public or private facilities. 3000    
11 Heavy vehicles that cross the red light  3000     License to be suspended for one year starting from the day of license withdrawal
12 The heavy vehicle driver causing any accident that result in his or any other vehicle overturn  3000     License to be suspended for one year starting from the day of license
13 Using a leisure bike with three or more wheels on the road  3000   90 days 
14 Failure to hand over a driving license when the maximum black points are accrued in the third traffic violation  3000    
15 Overtaking from a prohibited place by trucks drivers  3000     Suspension of DL for 1 years from the date of withdrawal
16 Using the vehicle in carrying and transporting passengers without permission  3000 24 30 days 
17 Using the vehicle in carrying inflammable or hazardous materials without permission 3000 24 60 days 
18 If the loads of the trucks are not covered  3000    
19 Load leakage or spilling from the heavy vehicles  3000 12  
20 Exceeding the maximum speed limit by more than 60 km/hour  2000 12 30 days for light vehicles 
21 Driving a vehicle in a way that jeopardizes the driver or others’ lives or their safety or security  2000   60 days for light vehicles 
22 Driving a vehicle in a way that may cause damage to the public and private facilities 2000   61 days for light vehicles 
23 Driving heavy vehicles not complying with the safety and security measures  2000 6
24 Failure to hand over a driving license when the maximum black points are accrued in the second traffic violation  2000    
25 Loading the heavy vehicles in a way that endangers others  2000 6  
26 Loading the heavy vehicles in a way that damages the roads  2000 6  
27 Driving a noisy vehicle  2000 12  
28 Exceeding the maximum speed limit by no more than 60 km/hour  1500 6 15 days for light vehicles 
29 Noncompliance of heavy vehicle with the traffic compulsory lane  1500 12  
30 Not lifting the exhaust pipe of trucks  1500    
31 Operating industrial, construction and mechanical vehicles and tractors without permission from the competent authority  1500    
32 Exceeding the permitted percentage of vehicle tinting 1500    
33 Exceeding the maximum speed limit by no more than 50 km/hour  1000    
34 Entering the vehicle into a prohibited area  1000 8  
35 Sudden deviation of the vehicle  1000 4  
36 Crossing red light for light vehicles  1000 12 30 days 
37 Crossing red light for motorcycles  1000 12 31 days 
38 Rubber neck (crowding) at the scenes of traffic accidents  1000    
39 Heavy vehicle overtaking or entering prohibited roads or areas  1000 4  
40 Failure to hand over a driving license when the maximum black points are accrued in the first traffic violation  1000    
41 Overtaking from the road shoulder  1000 6  
42 Parking in front of fire hydrant places  1000 6  
43 Parking in the spaces allocated for people with special needs  1000 6  
44 Stopping in the middle of the road without a justified reason  1000 6  
45 Stopping the vehicle in in prohibited areas on the left road shoulder in public roads  1000  
46 The driver fails to stop when the school bus driver activates the stop sign  1000 10  
47 Not giving way or priority to emergency vehicles, ambulances, police cars or official conveys  1000 6  
48 Modifying the vehicle’s engine or the Chassis without permission  1000 12 30 days 
49 Not complying of loading and unloading in the designated areas  1000 4  
50 Trailing a boat or carriage without permission  1000    
51 Trailing a boat or a carriage without fulfilling safety and security conditions  1000  
52 Transport passengers in vehicle not designated for  1000 4  
53 Driving a vehicle that causes pollution  1000 6  
54 Throwing wastes from vehicles onto the roads  1000 6  
55 Using mobile while driving  800 4  
56 Being distracted by anything while driving  800 4  
57 Changing vehicle’s colour without permission  800    
58 Exceeding the maximum speed limit by no more than 40 km/hour  700    
59 Exceeding the maximum speed limit by no more than 30 km/hour  600    
60 a. Driving the vehicle against the traffic direction  600 4 7 days for light vehicles 
61 Entering a road in a dangerous way  600 6  
62 Wrong overtaking  600 6  
63 Overtaking from a prohibited place  600    
64 Training on driving without permission  502    
65 Provide training in a vehicle that is designated for training without the competent authority permission  501    
66 Violating the rules of using the commercial plate numbers  500   7 days 
67 Reversing in a dangerous way  500 4  
68 Noncompliance of vehicles drivers with the traffic signs and directions  500    
69 Putting signs on the road that may cause damage to it or may block the traffic  500    
70 Failure to take the necessary road safety measures upon the vehicle breakdown  500    
71 In case of not wearing the helmet by the driver when driving a motorcycle 500 4  
72
In case of not wearing the helmet by the passenger while being on a  500 4  
73 Causing disturbance to traffic in any way not set forth in this schedule  500    
74 Making U turn from undesignated areas  500 4  
75 Making wrong turn with the vehicle  500 4  
76 Driving at night without lights  500 4  
77 Driving in foggy weather without lights  500 4  
78 Driving in foggy weather in violation of the competent authority’s instructions  500 4  
79 Not placing reflective stickers on the backside of trucks and transport vehicles  500    
80 Driving a vehicle with expired driving license  500 4 7 days for light vehicles 
81 Driving a vehicle with an expired registration  500 4 7 days if registration expired more than 3 months ago 
82 Stopping in the yellow box junction  500    
83 Stopping the vehicle on the pedestrian crossings  500    
84 Park behind vehicles and blocking their movement  500    
85 Stopping in undesignated places by Taxis which have designated pick up areas.  500   4
86 Stopping the vehicle without keeping the safe distance specified by the law from a curve or junction or turns  500    
87 Parking without securing the vehicle  500    
88 Improper Parking  500    
89 Driving a vehicle without insurance  500 4 7 days 
90 Driving unlicensed vehicle from the traffic department  500 4 8 days 
91 Using the vehicles in marches without permission or in unauthorized situations.  500 4 15 days for the light vehicle 
92 School bus driver failing to activate the stop sign or in case of noncompliance with traffic instructions  500 6  
93 Not giving priority to pedestrians in pedestrians’ crossings  500 6  
94 Driving a vehicle that do not comply with the security and safety measures  500    
95 Driving a vehicle that is unfit for driving  500    
96 Writing phrases or placing stickers on vehicle without permission.  500    
97 Driving with expired tyres  500 4 7 days 
98 The rear or side lights of trailer container are broken  500 4  
99 The absence of back and sidelights of trailer container  500 4  
100 Loading the light vehicle in a way that endangers others  500 4  
101 Loading the light vehicle in a way that endangers the road  500 4  
102 Overloading or unframed loadings in the light vehicles  500 4  
103 Overloading a transport vehicle  500 4 7 days 
104 Provide training on a training vehicle that is not labelled as training vehicle  500    
105 Leak or falling of parts of the loads from a light vehicle.  500    
106 Driving a vehicle below the minimum speed limit set for the road, if any  400    
107 Driving a vehicle with one single plate 400    
108
Unclear vehicle plate  400    
109 Failure to leave safe distance when driving behind other vehicles  400 4  
110 Entering the road without ensuring a clear way  400 4  
111 Failure to use signal light when changing the vehicle direction or making turns  400    
112 Noncompliance with the traffic compulsory lane for light vehicles  400    
113 Not following the instructions of the traffic policeman  400 4  
114 Driving with a driving license issued by a foreign country except in permitted cases  400  
115 Driving a vehicle with a driving license other that the granted one  400 12  
116 Not carrying the vehicle registration card  400    
117 Not carrying the driving license  400    
118 Stopping a vehicle in a way that expose danger on pedestrians  400    
119 Stopping a vehicle in a way that blocks the pedestrians movement  400    
120 Parking vehicles on the pavements  400    
121 Driving on lanes designated for buses or taxis in other than the authorized situations. 400  
122 Not giving priority to vehicles coming from the back or the left side of the road  400    
123 Pedestrian’s failure to abide by signals or crossing from the undesignated areas  400  
124 Using the horn or the vehicle radio in a disturbing way  400 4  
125 Driving the vehicle in residential areas or around the educational institutions or the hospitals in way that endangers others  400 4  
126 Allowing children under 10 years old or shorter than 145 cm to sit in the front seat of a vehicle.  400    
127 Not fixing child seats for children under 4 years old in the vehicle.  400    
128 Not fastening the seat belt of the driver  400 4  
129 Not fastening the seat belt for all the passengers  400 4  
130 Not examining the vehicle after making core adjustments on its engine  400    
131 Not examining the vehicle after making core adjustments on its body  400    
132 If the lights of the vehicle are not working  400 6  
133 In case the changing lane light signs are not working  400 2  
134 The rear sign lights of the vehicle are not working  400 2  
135 Using training vehicles in timings other than specified by licensing authority or in undesignated areas  400    
136 Exceeding the maximum speed limit by no more than 20 km/hour  300    
137 Using vehicles for purposes other than the designated ones.  300 4  
138 Not holding training permit while training  300    

Source: Gulf News

தமிழில்:அதிரை நியூஸ்

No comments