புதுசு

தேரழந்தூர் அல்ஜாமிஅத்துல் அரபியத்துல் இஸ்லாமியா அர்-ரஹீமிய்யா அரபிக்கல்லூரி 19-ஆம் ஆண்டு மெளலவி ஆலீம் "ரஹீமீ" ஹாபிழ் பட்டமளிப்பு விழா அழைப்பிதல். .


No comments